•  
 
 
   
Oferta

ZASADY WSPÓŁPRACY

Usługi windykacyjne świadczymy w ramach stałej obsługi lub w oparciu o zlecenie konkretnej sprawy.
Warunkiem rozpoczęcia współpracy pomiędzy naszą Firmą a Klientem jest minimalna wartość zadłużenia na poziomie powyżej 500,00 zł.
Po zleceniu nam windykacji wierzytelności podejmujemy odpowiednie, wieloetapowe działania mające na celu odzyskanie pieniędzy naszych Klientów.
Nasze wynagrodzenie zależne jest od wielkości długu, przeterminowania należności oraz stopnia skomplikowania sprawy, dlatego też zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wykonania indywidualnej wyceny.
Naszą prowizję pobieramy wyłącznie od odzyskanych należności.
W celu zapewnienia komfortu podczas współpracy kładziemy duży nacisk na oszczędność czasu, pozwalający maksymalnie skrócić czas postępowania sądowego.
Pracujemy na dokumentach otrzymanych osobiście, pocztą, przez internet lub kurierem ( gwarantujemy bezpłatny odbiór dokumentów za pomocą kuriera ).
 

ZASADY ROZLICZENIA

W przypadku prowadzenia postępowania sądowego Klient obowiązany jest uiścić dodatkowe niezbędne opłaty, tj. opłatę sądową, opłatę skarbową od pełnomocnictwa, koszty zastępstwa procesowego, w razie konieczności koszty postępowania egzekucyjnego - jednakże finalnie, po pozytywnym zakończeniu postępowania sądowego i przeprowadzeniu skutecznej egzekucji – wszystkimi wymienionymi opłatami obciążony zostaje dłużnik, który jest zobowiązany do ich zwrotu.
Opłaty wymienione powyżej – po ich dokładnym wyliczeniu - mogą być uiszczone:

a) na rachunek bankowy Rezidum Sp. z o. o., który niezwłoczne dokona przekazania tych środków na rachunki bankowe sądów i urzędów miasta;

b) Klient bezpośrednio sam dokona tych opłat na rachunki bankowe sądu i urzędów miasta wskazane przez Rezidum Sp. z o. o. - w takim przypadku Klient obowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną lub listem poleconym potwierdzenia dokonania tych opłat.

Wpłaty przez dłużników dokonywane są na rachunek bankowy Rezidum Sp. z o. o., który z kolei przekazuje zwindykowane środki pieniężne na rachunek Klienta jeden raz w miesiącu, po potrąceniu ustalonego wcześniej % wynagrodzenia oraz poniesionych kosztów.
Wraz z przekazywaną kwotą wystawiamy fakturę VAT i przesyłamy ją Klientowi. Faktury są wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w umowie adres e-mailowy lub listem poleconym.
W przypadku, kiedy dłużnik wpłaci pieniądze bezpośrednio na Państwa konto, wówczas otrzymacie od nas fakturę do zapłaty na wartość naszej prowizji od spłaconej przez dłużnika kwoty, którą przekażecie Państwo na nasze konto.
W przypadku sukcesywnego spełniania przez dłużnika świadczenia w wyniku zawarcia ugody, Rezidum Sp. z o. o. przysługuje % prowizja od wpłat, aż do całkowitego wykonania ugody.

 

ETAPY DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH

Etap działań polubownych (przedsądowych)

Obejmuje szereg działań polubownych mających doprowadzić do dobrowolnego uregulowania należności przez dłużnika, a przez to uniknięcie dalszych konsekwencji prawno-finansowych. Państwo oszczędzają czas, ponieważ to my przejmujemy na siebie obowiązek prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, uświadamiając mu konsekwencje nie spłacenia zaległości, a działamy przy tym tak, aby nie popsuć dobrych relacji Klienta z jego kontrahentem. W ramach tego etapu prowadzimy działania dyscyplinujące wobec dłużnika: negocjujemy z nim warunki spłaty długu z opcją rozłożenia go raty, a w razie zawarcia ugody z dłużnikiem - nadzorujemy harmonogram terminowości spłat poszczególnych rat. Ponadto gromadzimy dowody i dokumenty niezbędne do ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Etap działań sądowych

W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności natychmiast kierujemy sprawę na drogę sądową. Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania prawomocnego, opatrzonego w klauzulę wykonalności, tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi (nakazu zapłaty/wyroku). Zakończone sukcesem postępowanie sądowe pozwala uniknąć przedawnienia wierzytelności i jest podstawą prawną do egzekwowania należności przez organy egzekucyjne. Etap ten obejmuje dalsze przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia i wniesienia pozwu do Sądu. Prowadzimy sprawy w trybie upominawczym, nakazowym i uproszczonym, a w razie konieczności w postępowaniu zwykłym, również odwoławczym, sporządzamy wszelkie pisma procesowe, aż do całkowitego zakończenia sprawy.

Etap działań przedegzekucyjnych


Obejmuje prowadzenie ostatecznych działań polubownych w oparciu o uzyskany prawomocny nakaz zapłaty/wyrok. W ramach tego etapu prowadzimy dalsze działania dyscyplinujące wobec dłużnika, tj. wysłanie do dłużnika wezwania z informacją o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego i ponoszenia kolejnych dodatkowych kosztów. W razie chęci współpracy ze strony dłużnika negocjujemy z nim warunki uregulowania należności, natomiast w przypadku przeciwnej reakcji – prowadzimy czynności ustalające składniki majątku dłużnika i źródła jego przychodów, celem przekazania sprawy na drogę egzekucji komorniczej.

Etap działań egzekucyjnych

Obejmuje przygotowanie dokumentów i sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi i przekazanie sprawy do właściwej Kancelarii Komorniczej. Postępowanie egzekucyjne to ostateczny etap odzyskiwania należności. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy nie tylko od wypłacalności dłużnika, ale także od aktywności organów egzekucyjnych. Współpracujemy z komornikami, którzy prowadzą skuteczne egzekucje. dlatego też nadzorujemy prawidłowość przebiegu postępowania egzekucyjnego i wspomagamy działania komornicze dalszymi uzyskanymi informacjami na temat majątku dłużnika, zmierzającymi do pełnego zaspokojenia Państwa roszczeń.

 

 
 

Start  |  O nas  |  Windykacja  |  Księgowość  |  Kontakt
© Rezidum - windykacje należności 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.