•  
 
 
   
Regulamin

REGULAMIN

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art.1.1. Przepisy postanowień ogólnych mają zastosowanie do wszystkich usług windykacyjnych przewidzianych w umowie na świadczenie usług windykacyjnych (zwanej dalej umową). Umowa ta jest realizowana na podstawie umowy na świadczenie usług windykacyjnych, powierniczego przelewu wierzytelności, upoważnienia inkasowego, cesji lub też innych umów zawartych między Rezidum Sp. z o.o. (zwaną dalej spółką) a wierzycielem, dłużnikiem. W dalszej części umowy spółka oraz wierzyciel zwani będą stronami.

Art.1.2. Przepisy szczególne wyłączają stosowanie przepisów postanowień ogólnych.

Art.1.3. Wierzyciel oświadcza, że w zakresie będących przedmiotem umowy wierzytelności:

a) nie jest ograniczony w dochodzeniu wierzytelności – umownie ani ustawowo,

b) wierzytelności te nie były cedowane przez wierzyciela na inne podmioty,

c) w chwili zawierania umowy nie są prowadzone przeciwko dłużnikowi(om) czynności windykacyjne przez wierzyciela lub inne podmioty, z którymi wierzyciel zawarł umowę o współpracę,

d) dłużnikowi nie przysługują wobec wierzyciela żadne zarzuty, które miałyby wpływ na ograniczenie praw wynikających z realizacji niniejszej umowy.

Podanie nieprawdziwych danych podczas zawierania umowy, zatajenie istotnych szczegółów dotyczących wierzytelności objętych umową skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz spółki przez wierzyciela dodatkowo kwoty w wysokości 2.460,00 zł brutto od każdej wierzytelności objętej naruszeniem (niezależnie od wyniku prowadzonego postępowania windykacyjnego) i prawem spółki do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy wierzyciela. Należność niniejsza płatna jest na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez spółkę w terminie 7 dni od daty wystawienia. Nieuiszczenie powyższej należności we wskazanym terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Od daty podpisania umowy na świadczenie usług windykacyjnych wierzyciel zobowiązuje się do nieprowadzenia działań windykacyjnych względem dłużnika na drodze polubownej oraz sądowej, egzekucyjnej bez pisemnej zgody spółki. Wierzyciel obowiązany jest informować spółkę o każdej wpłacie należności dokonanej przez dłużnika w terminie 3 dni od dnia spełnienia świadczenia, chociażby częściowego. Obowiązek ten może być spełniony poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z adresu elektronicznego wskazanego w umowie na adres elektroniczny spółki wskazany w umowie lub przesłanie informacji listem poleconym na adres spółki. W przypadku spełnienia świadczenia poprzez wpłatę na rachunek bankowy wierzyciela, obowiązany jest on przesłać spółce potwierdzenia przelewów wraz z informacją o spełnieniu świadczenia w terminie 3 dni od daty zaksięgowania przelewów na rachunku bankowym wierzyciela. Niedopełnienie powyższych obowiązków lub też nieudzielenie stosownych informacji skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz spółki przez wierzyciela kwoty w wysokości 2.460,00 zł brutto od każdej wierzytelności objętej naruszeniem i prawem spółki do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy wierzyciela. Należność niniejsza płatna jest na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez spółkę w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu księgowego. Nieuiszczenie powyższej należności we wskazanym terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Art.1.4. Wierzyciel zobowiązuje się do udostępnienia spółce wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednakże nie później niż po jednokrotnym, pisemnym zgłoszeniu przez spółkę konieczności uzyskania dostępu do tejże dokumentacji. Wierzyciel zobowiązuje się do nieprowadzenia samodzielnych negocjacji w zakresie spłaty długu przez dłużnika podczas prowadzenia działań mających na celu odzyskanie wierzytelności przez spółkę. Wszelkie działania na rzecz wierzyciela prowadzone będą przez spółkę i upoważnione przez niego podmioty. Zabronione jest prowadzenie samodzielnych negocjacji z dłużnikiem, czynienie ustaleń w zleconych sprawach bez konsultacji ze spółką i pisemnego wyrażenia zgody przez spółkę. Naruszenie art. 1.4. regulaminu skutkuje uprawnieniem spółki do naliczenia wynagrodzenia z art. 1.3. regulaminu w wysokości tam wskazanej i prawem rozwiązania umowy na świadczenie usług windykacyjnych ze skutkiem natychmiastowym z winy wierzyciela.

Art.1.5. Dokumenty i informacje wymienione w art. 1.4. regulaminu wierzyciel zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania drogą elektroniczną lub pisemną przez spółkę. W przypadku nie przekazania spółce przez wierzyciela wszystkich dokumentów niezbędnych w ocenie spółki do prowadzenia czynności windykacyjnych na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego, spółka wyznaczy wierzycielowi dodatkowy termin, w którym oczekiwać będzie nadesłania na adres siedziby spółki potrzebnych dokumentów. W przypadku nienadesłania dokumentów lub braku informacji wymienionych w art. 1.4. regulaminu, spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia i pobrania wynagrodzenia z art. 1.3. regulaminu w wysokości tam wskazanej oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy wierzyciela.

Art.1.6. Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Dłużnika o zawarciu umowy na świadczenie usług windykacyjnych i podjęciu czynności windykacyjnych na rzecz Wierzyciela.

Art.1.7. Spółka zastrzega sobie prawo do zlecania czynności windykacyjnych innym podmiotom w czasie trwania umowy celem przyspieszenia wykonania przedmiotu umowy. Wierzyciel oświadcza, iż wyraża zgodę na te działania.

Art.1.8. Spółka zobowiązuje się do informowania wierzyciela o stanie prowadzonych spraw na każde jego żądanie. Informacje będą przekazywane drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Art.1.9. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wierzyciel obowiązany jest uiścić opłatę sądową, opłatę skarbową od pełnomocnictwa dla współpracującego ze spółką fachowego pełnomocnika oraz opłatę za prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez spółkę i organy egzekucyjne; odpowiednia opłata winna zostać uiszczona niezwłocznie po uzyskaniu przez wierzyciela informacji, iż wierzytelność kwalifikuje się do postępowania sądowego. Spółka zobowiązuje się przesyłać drogą elektroniczną wierzycielowi fakturę VAT obejmującą w/w opłaty niezwłocznie po zaksięgowaniu tychże opłat na rachunku bankowym spółki. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym spółki lub gotówką w kasie spółki, spółka uiści w/w opłaty na rzecz urzędów miasta, sądów oraz organów egzekucyjnych. Stała opłata egzekucyjna wynosi 200,00 zł.

Art.1.10. W przypadku zwłoki wierzyciela w realizacji obowiązków wskazanych w art. 1.9. regulaminu, spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, czy tymczasowo wyłoży wskazane w art.1.9. regulaminu opłaty za wierzyciela.

Art.1.11. Odmowa uiszczenia opłat wskazanych w art.1.9. regulaminu przez wierzyciela lub też brak zapłaty w zakreślonym przez spółkę terminie, uprawnia spółkę do zadecydowania, czy tymczasowo uiści w/w opłaty czy też zakończy współpracę na tym etapie z winy wierzyciela za zapłatą przez wierzyciela na rzecz spółki wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1.3. regulaminu w wysokości tam wskazanej.

Art.1.12. W przypadku realizacji obowiązku wskazanego w art.1.9. regulaminu przez spółkę, rozliczenie między spółką a wierzycielem nastąpi niezwłocznie przez dokonanie przelewu środków pieniężnych przez wierzyciela na rachunek bankowy spółki. Jeśli ta droga realizacji zobowiązania nie zostanie zrealizowana, to należność wierzyciela zostanie rozliczona zgodnie z art.2.1. regulaminu.

Art.1.13. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art.1.9. regulaminu i tymczasowego wyłożenia opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych przez spółkę, przysługujące spółce w umowie wynagrodzenie prowizyjne od odzyskanej wierzytelności głównej zostanie zwiększone dwukrotnie w stosunku do kwoty, o której mowa w umowie o świadczenie usług windykacyjnych zawartej między stronami.

Art.1.14. Wierzyciel jest obowiązany zrealizować postanowienia, wyroki sądu dotyczące wierzytelności objętej umową na świadczenie usług windykacyjnych. Spółka nie bierze na siebie odpowiedzialności za zobowiązania, które w wyniku wydanego orzeczenia mogą powstać ze strony wierzyciela na rzecz dłużnika.

Art.1.15. Wierzyciel obowiązany jest doręczyć na adres siedziby spółki oryginały dokumentów potrzebnych do prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego. Niewykonanie tego obowiązku skutkować będzie jednokrotnym pisemnym wezwaniem do doręczenia dokumentacji. Po upływie zakreślonego w wezwaniu terminu spółka naliczy i pobierze wynagrodzenie zgodnie z art. 1.3. regulaminu w wysokości tam wskazanej.

Art.1.16. Po wykonaniu umowy lub wypowiedzeniu zlecenia spółka zobowiązana jest odesłać listem poleconym oryginały dokumentów dostarczone przez wierzyciela na adres wskazany w umowie na każde żądanie wierzyciela. O zmianach adresów korespondencyjnych strony powinny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany, informować się wzajemnie. Niepoinformowanie o zmianie adresu korespondencyjnego skutkować będzie uznaniem przesłanej korespondencji na dotychczasowy adres za doręczoną.

Art.1.17. Spółka nie odpowiada przed wierzycielem i osobami trzecimi za przedawnienie zleconej do obsługi wierzytelności.

FINANSOWANIE WYDATKÓW I ROZLICZENIA

Art.2.1. Każdorazowa wpłata w poczet wierzytelności zostanie zaliczona kolejno na wymagalne wierzytelności Spółki, koszty prowadzenia postępowania sądowego, egzekucyjnego, odsetki, należność główną.

Art.2.2. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania sądowego, egzekucyjnego wierzyciel obowiązany jest uiścić opłaty sądowe, egzekucyjne oraz opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, o których mowa w art.1.9 regulaminu.

Art.2.3. Strony ustalają, że dłużnicy zobowiązani są do dokonywania wpłat na rachunek bankowy spółki.

Art.2.4. Spółka zobowiązuje się przekazywać odzyskane środki pieniężne na rachunek wierzyciela co najmniej jeden raz w miesiącu, po potrąceniu należnego spółce wynagrodzenia.

Art.2.5. Wraz z przekazywaną kwotą spółka wystawi fakturę VAT za wykonaną usługę i prześle ją wierzycielowi drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie.

Art.2.6. Wierzyciel upoważnia spółkę do wystawiania za wykonane usługi faktury VAT, noty obciążeniowe bez jego podpisu i przesyłanie ich drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres mailowy.

Art.2.7. Spółka zastrzega, iż dokonywane wpłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet należnych mu wierzytelności z tytułu wykonywanej umowy.

Art.2.8. Faktury będą wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez wierzyciela w umowie adres poczty elektronicznej. Wierzyciel oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Wysyłanie faktur listem poleconym realizowane jest wyłącznie na pisemny wniosek wierzyciela.

Art.2.9. W przypadku nieopłacenia należnego spółce wynagrodzenia w zakreślonym terminie, spółka jest uprawniona do wysyłania płatnych wezwań do zapłaty na adres wierzyciela. Opłata za każde wysłane wierzycielowi wezwanie wynosi 100 zł netto i zostanie opłacona na podstawie wysłanej przez spółkę faktury VAT. Spółka zobowiązuje się do wysłania maksymalnie trzech płatnych wezwań do zapłaty dotyczących każdej nieopłaconej, a należnej spółce, wymagalnej wierzytelności przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego.

Art.2.10. Spółka zastrzega sobie prawo naliczania odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego od wymagalnych wierzytelności spółki względem wierzycieli naliczanych od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Art.3.1. Każda ze stron może w formie pisemnej wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Datą dokonania wypowiedzenia jest data nadania listu poleconego na adresy stron wskazane w umowie.

Art.3.2. W przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika w terminie jednego miesiąca od daty rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy, spółka jest uprawniony do pobrania prowizji w wysokości określonej w umowie.

Art.3.3. W przypadku sukcesywnej spłaty zobowiązania przez dłużnika w wyniku zawarcia ugody w trakcie prowadzenia działań przez spółkę, spółce przysługuje prowizja od wszystkich wpłat aż do całkowitego wykonania ugody.

Art.3.4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez jakąkolwiek ze stron, rozwiązania umowy przez spółkę z winy wierzyciela przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego lub egzekucyjnego, wierzyciel obowiązany jest uiścić na rzecz spółki wynagrodzenie, o którym mowa w art. 1.3. regulaminu w wysokości tam wskazanej. Opłata zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. Dokument księgowy zostanie przesłany wierzycielowi drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres mailowy.

 

STAŁA WSPÓŁPRACA

Art.4.1. W przypadku zlecenia przez Wierzyciela kolejnych wierzytelności do windykacji obowiązuje podpisana pierwotnie umowa, chyba że strony zawarły kolejną umowę, która w inny sposób reguluje warunki współpracy.

Art.4.2. Strony obowiązuje treść regulaminu zamieszczona na stronie internetowej spółki, której adres jest każdorazowo wskazany w podpisywanej przez strony umowie. Wszelkie czynności spółka podejmować będzie w oparciu o aktualnie obowiązujący regulamin.

 

CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

Art.5.1. Spółka zobowiązuje się do podjęcia następujących czynności windykacyjnych w imieniu i na rzecz wierzyciela:

a) wezwanie dłużnika do zapłaty,

b) prowadzenie czynności ponaglających i ugodowych z dłużnikiem,

c) prowadzenie negocjacji z dłużnikiem,

d) prowadzenie postępowania sądowego,

e) prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Art.5.2. Za dzień rozpoczęcia działań spółki strony ustalają dzień podpisania umowy.

Art.5.3. Spółka może, według swego uznania, oferować wierzytelności do sprzedaży, a także w miarę możliwości wystawiać je w notowaniach w ogólnokrajowej i lokalnej prasie lub sieci komputerowej Internet.

 

WYNAGRODZENIE SPÓŁKI

Art.6.1. Wynagrodzenie prowizyjne jest naliczane od każdej odzyskanej kwoty należności głównej, według stawek netto określonych w zawartej przez strony umowie. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia dokumentu księgowego.

Art.6.2. Przez odzyskaną kwotę rozumie się:

a) każdą wpłatę dłużnika dokonaną w okresie obowiązywania umowy na rachunek bankowy spółki lub gotówką do kasy spółki,

b) każdą wpłatę dłużnika dokonaną w okresie obowiązywania umowy na rachunek bankowy wierzyciela lub gotówką,

c) skuteczne potrącenie dokonane przez dłużnika w okresie obowiązywania umowy,

d) rozliczenie w towarze między wierzycielem a dłużnikiem dokonane w okresie obowiązywania umowy.

Art.6.3. W przypadku wpłaty dłużnika na rachunek spółki prowizja potrącana będzie z wpłaty dłużnika, a reszta wierzytelności przelewana na rachunek bankowy wskazany przez wierzyciela w umowie. W pozostałych przypadkach, wierzyciel zobowiązany będzie do zapłaty prowizji przelewem na rachunek spółki w terminie wskazanym na fakturze VAT.

Art.6.4. Odsetki od odzyskanej należności stanowią wynagrodzenie dodatkowe spółki.

Art.6.5. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego koszty zastępstwa procesowego, egzekucyjnego przez fachowego pełnomocnika (adwokata) wg regulacji prawnych stanowią dodatkowe wynagrodzenie spółki. Prawo do tego wynagrodzenia przysługuje od daty wniesienia pozwu, skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego. Prawo do tego wynagrodzenia nie wygasa na skutek wypowiedzenia umowy przez wierzyciela. Wynagrodzenie zostanie pobrane w sposób wskazany w art. 6.3. regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ III – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Art.7.1. Wierzyciel jest uprawniony do składania reklamacji na adres poczty elektronicznej: biuro@rezidum.pl.

Art.7.2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres oraz opis przedmiotu reklamacji.

Art.7.3. Spółka obowiązana jest rozpatrzyć reklamację w sposób zgodny z brzmieniem umowy i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Art.7.4. Reklamacja winna być rozpatrzona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Art.7.5. Odpowiedź na reklamację, a także informacja o sposobie jej rozpatrzenia winna być przesłana Wierzycielowi w formie elektronicznej lub listem poleconym. Wszelkie ewentualne rozliczenia z tytułu reklamacji zostaną zrealizowane niezwłocznie.

 

ROZDZIAŁ IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.8.1. Strony zgodnie ustalają, iż zastrzegają dla umowy na świadczenie usług windykacyjnych formę pisemną pod rygorem nieważności.

Art.8.2. Zmiany umowy wymagają postaci aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Art.8.3. Umowa zostaje zawarta na czas określony 365 dni kalendarzowych. Przepis ten nie wyłącza uprawnień stron przewidzianych w art. 3.1 regulaminu.

Art.8.4. W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o konieczności skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez spółkę termin obowiązywania warunków umowy zostaje wydłużony na czas nieokreślony.

Art.8.5. Jeśli którekolwiek z postanowień umowy okaże się sprzeczne z prawem lub niewykonalne, umowa pozostaje w mocy, a takie postanowienie zostanie przez strony zastąpione postanowieniem ważnym.

Art.8.6. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie oświadczenia, pisma odnoszące się do przedmiotu umowy, które były wymienione pomiędzy stronami przed datą zawarcia umowy.

Art.8.7. Wierzyciel oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w celu wykonania przedmiotu umowy.

Art.8.9. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od drugiej strony w związku z wykonywaną umową.

Art.8.10. W kwestiach nie unormowanych umową lub regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

Art.8.11. Umowa na świadczenie usług windykacyjnych oraz regulamin podlegają prawu polskiemu i to prawo będzie stosowane w razie sporów wynikających lub pozostających w związku z umową. Spory powstałe między wierzycielem a spółką, a wynikające lub pozostające w związku z mocą, interpretacją lub stosowaniem umowy lub niektórych jej postanowień będą rozstrzygane uprzednio przez strony niniejszej umowy w drodze negocjacji.

Art.8.12. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu strony poddają rozstrzygnięcie sporu wynikającego z realizacji umowy sądowi powszechnemu wskazanemu przez powoda, przy czym spółka wskazuje ze swojej strony właściwość Sądu Rejonowego w Bytomiu oraz Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

 
 

Start  |  O nas  |  Windykacja  |  Księgowość  |  Kontakt
© Rezidum - windykacje należności 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.